Informace z oddílů

Kontakty

Starosta
Ing. Jakub Otáhal
sestajovice.starosta@sokol.eu
602 114 389

Jednatel
Dominik Bárta
sestajovice.jednatel@sokol.eu
776 018 022

Hospodářka
Ing. et Mgr. Alena Křížová
sestajovice.hospodar@sokol.eu


Náčelník
Mgr. Milan Hybner
sestajovice.nacelnik@sokol.eu
776 412 328

Náčelnice
Mgr. Eva Vaňková
sestajovice.nacelnice@sokol.eu
605 433 430

Kontrolní komise
Ing. Pavel Lacina
předseda
sestajovice.kk@sokol.eu


Odpovědi na často kladené dotazy

Kde najdu číslo účtu, na který mám zaplatit příspěvek?

Adresu internetové stránky s informacemi k platbě obdržíte od svého cvičitele.

Jak se přihlásit do / odhlásit z oddílu?

Členové se mohou přihlásit do dalších oddílů bez opětovného vyplňování přihlášky. Dejte vědět vedoucímu svého oddílu; kontakt najdete pod odkazem na oddíl v patičce této stránky ↓.

Činovníci


Šéftrenér: Dominik Bárta

Trenérský tým (v abecedním pořadí)
Bárta DanielKubů RenéKuchař FrantišekPodracký LadislavPospíšil VratislavSobotková RadkaStejskal Martin
Vedoucí trenér (zodpovědná osoba na tréninku) se může na jednotlivých trénincích lišit. V případě potřeby zašlete prosím dotaz do WhatsAppové skupiny daného oddílu.


Oddíl rodičů a dětí

Vedoucí oddílu: Eva Vaňková, tel.: 605 433 430, e-mail: evankova@sokol.eu

Činovníci

Vedoucí oddílu: Hana Otáhalová, tel.: 605 204 967

Pokud si přejete, abychom odváděli vaše děti ze školy na cvičení, žádáme vás v zájmu zachování včasných začátků cvičení o dodržení následujících pravidel.

Děti cvičící v oddíle nechť jsou připraveni k odchodu ze školy (družiny) každé pondělí v 16:00.

V případě, že dítě nebude v danou dobu a v daném termínu připraveno k odchodu, zůstává dále ve školní družině.

Rodiče, oprávnění k vyzvedávání dítěte z družiny trenérem si zajistěte prosím každý sám a to ve své družině u paní vychovatelky. Jako oprávněné osoby uveďte prosím: T.J. Sokol Šestajovice – Hana Otáhalová

Činovníci

Vedoucí oddílu: Eva Vaňková, tel.: 605 433 430, e-mail: evankova@sokol.eu

Činovníci

Vedoucí oddílu: Milan Hybner, tel.: 776 412 328

Činovníci

Vedoucí oddílu: Hana Otáhalová, tel.: 605 204 967

Činovníci

Vedoucí oddílu: Simona Čermáková, tel.: 602 110 931

Činovníci

Vedoucí oddílu: Simona Čermáková, tel.: 602 110 931

Oddíl házené a míčových her

Děti nechť mají na přezutí do haly boty s pevnou patou se zavazováním na tkaničku.

Vedoucí oddílu: Daniela Zapletalová, tel.: 773 751 098, e-mail: sestajovice.hazena@sokol.eu

Hlavní trenér: Martin Dohnal, tel.: 603 968 000

Zálesák

Termínová listina akcí – konec 1. a 2. pololetí 2021/2022

TermínNázev akceMístoDoprava
19.12.2021Betlémské světloŠestajovice 
28.-29.12.2021Hra “Zpátky doma”území ČR 
29.01.2022Zimní přechod BrdBrdavlak
26.03.2022Výlet Jarní polabíLysá nad Labemvlak
08.05.2022Oslava Dne osvobozeníŠestajovice 
20.-22.05.2022Výprava okolí BerounkySkryje 
22.-24.06.2022Výprava MaloskalskoSokol Malá Skála 
29.06.2022Slavnostní zakončení cvičebního rokucvičák 

Vedoucí oddílu: Vratislav Pospíšil, e-mail: vpospisil@sokol.eu

Pomahatelé: Jakub Hrdlička, Tomáš Běhunek

komunikace probíhá prostřednictvím skupiny ve službě WhatsAppo přidání do skupiny požádejte cvičitele

Oddíl kondičního cvičení mužů

Vedoucí oddílu: Milan Hybner, e-mail: sestajovice.nacelnik@sokol.eu, mobil: 776 412 328

Řád T. J. Sokol Šestajovice

Tento dokument doplňuje Stanovy České obce sokolské v oblastech souvisejících s provozem v T.J. Sokol Šestajovice. Je závázný pro členy, cvičence i cvičitele T.J. Sokol Šestajovice.


Placení příspěvků

Cvičenci, který ve stanoveném termínu neuhradí členský nebo oddílový příspěvek, nemusí být umožněn přístup na hodinu.

Platby v hotovosti přijímáme ve výjimečných případech a po předchozí domluvě. Důvodem je transparentnost plateb a nezdržování samotného cvičení administrativními úkony.

Členové jsou povinni identifikovat svou platbu uvedením správného variabilního symbolu.

Informace k platbě příspěvků (číslo účtu, částka, variabilní symbol) jsou uvedeny na internetové stránce začínající adresou https://prispevky.sokolsestajovice.cz/ přičemž konkrétní odkaz předá členovi vedoucí oddílu nebo člen výboru jednoty prostřednictvím e-mailu, SMS, WhatsApp nebo výjimečně v tištěné formě.

Číslo bankovního účtu T.J. Sokol Šestajovice je 2200622110, účet je veden u Fio banky, kód banky 2010. Tyto údaje jsou zde uvedeny jen pro kontrolu oprávněnosti požadavku na platbu příspěvku! Platbu je nutné vždy poslat s konkrétním variabilním symbolem, podle kterého bude platba identifikována! U našich členů neevidujeme čísla bankovních účtů, ze kterých příspěvky posílají. Bez správného variabilního symbolu tedy nejsme schopni platbu identifikovat!

Použité pojmy

 • Členský příspěvek: Příspěvek člena ČOS schválený Výborem ČOS pro daný kalendářní rok. V roce 2022 je výše členského příspěvku stanovena: pro členy s ročníkem narození 1956 a starší 200 Kč, pro členy s ročníkem narození mezi 1957 a 2002 500 Kč a pro členy s ročníkem narození 2003 a mladší 200 Kč.

 • Oddílový příspěvek: Příspěvek, který hradí člen oddílu T.J. Sokol Šestajovice a který je určen výborem T.J. Sokol Šestajovice. Aktuální výše příspěvků je na webu pro veřejnost na stránce příslušného oddílu.

 • Hodina: Časový úsek, jehož začátek, konec i místo konání je předem stanoveno a kterého se účastní cvičenci a cvičitel/-é. Obvyklý čas a místo konání hodiny je uvedeno na webu jednoty pro veřejnost na stránce příslušného oddílu. V případě očekávané změny obvyklého času nebo místa hodiny informuje vedoucí oddílu členy nebo jejich rodiče s předstihem alespoň 48 hodin.

 • Vedoucí oddílu: Osoba pověřená náčelníkem/náčelnicí, případně výborem k vedení oddílu.

 • Cvičitel: Osoba pověřená vedoucím oddílu k vedení cvičenců.

 • Cvičenec: Osoba, která se účastní pohybových aktivit organizovaných T.J. Sokol Šestajovice.

 • Člen: Členství v České obci sokolské a jeho podmínky jsou definovány ve stanovách České obce sokolské ve článku 4.

 • Cvičební rok/pololetí: Období shodné se školním rokem/pololetím vyhlašovaným MŠMT.


Členský příspěvek

Noví členové jsou povinni uhradit členský příspěvek do 12 dnů ode dne přihlášení. Členové, kteří se přihlásili během prosince, již na daný kalendářní rok příspěvek neplatí.

Stávající členové jsou povinni uhradit členský příspěvek tak, aby platba byla připsána na účet T.J. Sokol Šestajovice do konce prvního týdne do neděle do 23:59 v únoru daného kalendářního roku.

Příklad: Člen nastoupí první týden v únoru (se začátkem nového cvičebního pololetí) do nového oddílu, první hodina je v pátek. Do neděle, tedy do dvou dnů, musí být příspěvek na účtu.

Příklad: Člen je v lednu členem oddílu, ale rozhodne se s koncem cvičebního pololetí ukončit svoje členství. V takovém případě není povinen uhradit členský příspěvek na daný kalendářní rok.

Výše členského příspěvku je pro rok 2022 stanovena takto:
ročník narození 2004 a mladší: 200 Kčročník narození 2003–1958: 500 Kčročník narození 1957 a starší: 200 Kč

Oddílový příspěvek

Viz také informaci o příspěvcích zdravotních pojišťoven na cvičení.

Výše příspěvku pro daný oddíl je uvedena na webu jednoty pro veřejnost na stránce příslušného oddílu.

Cvičenci jsou povinni uhradit oddílový příspěvek tak, aby byl připsán na účtu T.J. Sokol Šestajovice před dnem, ve kterém je třetí hodina daného oddílu v daném pololetí cvičebního roku.

Příklad: U oddílu, který začne 1. září a cvičí jedenkrát týdně, je potřeba uhradit příspěvky tak, aby byly připsány na účet do 14. září včetně.


Pořadí obsazování volných míst v oddílu

Při obsazování volných míst v oddílu se postupuje dle pořadí, v jakém dotyční nahlásili vedoucímu oddílu zájem o členství v oddíle.


Pozdní příchody na hodiny

Při pozdním příchodu cvičence na více než 60 % hodin za období od začátku cvičebního pololetí může vedoucí oddílu navrhnout výboru T.J. vyloučení člena z oddílu.

Příklad: Cvičenec se dostaví včas (nebo se – nejlépe s předchozí omluvou – nedostaví vůbec) na celkem čtyř hodin v měsíci září. Poté se během dalších sedmi hodin dostaví pozdě po začátku hodiny. V takovém případě může být navrhnuto jeho vyloučení z oddílu.


Rušení hodin

Ve dnech školních prázdnin se hodiny obvykle nekonají.

Vedoucí oddílu může bez náhrady zrušit hodiny bez souhlasu výboru T.J. do počtu 10 % z celkového počtu hodin a se souhlasem výboru T.J. do počtu 20 % z celkového počtu hodin. V tomto případě nemají cvičenci nárok ani na náhradu hodiny v jiném termínu ani na vrácení poměrné části oddílového příspěvku.

Naopak, při zrušení více než 10 % hodin je nutný souhlas výbor T.J. a při zrušení více než 20 % jednotek je povinností vedoucího oddílu zajistit náhradu hodiny či vrácení poměrné částky odpovídající počtu zrušených hodin nad 20 % z jejich celkového počtu.

Vedoucí oddílu je povinen informovat členy oddílu nebo jejich rodiče o zrušení s co největším možným časovým předstihem.


Personální zajištění cvičení

Změna cvičitele/-ů ani vedoucího oddílu nezakládá nárok na vrácení oddílového příspěvku.


Povinnosti cvičenců

Cvičenci jsou povinni uposlechnout pokynů cvičitele. V případě opakovaného nerespektování pokynů cvičitele je cvičitel oprávněn navrhnout výboru T.J. vyloučení člena z oddílu. Cvičenec v případě vyloučení nemá nárok na vrácení oddílového příspěvku.

Cvičenci jsou povinni dodržovat provozní řády sportovišť:

Provozní řád sportovní haly, U Váhy 1000Provozní řád veřejných dětských hřišť a pískovišť (vztahuje se i na hriště s cvičebními prvky na Balkáně)
Cvičenci jsou povinni chodit na hodiny včas a ve vhodném cvičebním úboru.


Pravidla a pokyny týkající se členů oddílu florbalu

Komunikace
Hlavním komunikačním kanálem mezi rodiči a trenéry je mobilní aplikace Whatsapp. Zde budou probírány veškeré důležité záležitosti a každý by měl konverzaci ve vlastním zájmu sledovat.Každý účastník konverzace nechť vystupuje pod vlastním jménem, ne přezdívkou.


Tréninkové skupiny (oddíly, družstva), soutěže
Hráči, kteří se budou účastnit soutěží Českého florbalu, jsou povinni nechat si od praktického lékaře vyplnit tento posudek o zdravotní způsobilosti a ten poté odevzdat trenérovi.
Trenéři si vyhrazují právo rozdělit hráče do tréninkových skupin dle věku a výkonnosti.Hráči přihlášení do Českého florbalu se mohou či nemusí účastnit soutěže (ligy). Rodičům, kteří si nepřejí, aby jejich děti hráli soutěž pod Českým florbalem, bude vyhověno. Hráče na turnaje si trenéři vybírají z řad zájemců podle míry samostatnosti, sportovního ducha a nasazení.Na turnaje se hráči přepravují ve vlastní režii. Po dobu cesty na turnaj za hráče trenéři nepřebírají zodpovědnost.


Vybavení
Nošení vlastních míčků na trénink je zakázáno. Odnášení míčků patřících oddílu domů rovněž.Hráči nechť jsou na trénink správně vybaveni – sportovní boty do tělocvičny s podrážkou, která nezanechává stopy na podlaze, sportovní oblečení. Nevhodné jsou jakékoliv druhy džínového oblečení a boty, které nejsou určeny ke sportu. Za správnou výbavu hráčů ručí rodiče. Trenéři nenesou zodpovědnost za zranění, která si způsobí hráči, kteří přijdou na trénink v nevhodném vybavení.Hráči s prsteny, náušnicemi, řetízky, apod., nebudou připuštěni na trénink, popřípadě budou požádáni o sundání. Riskují zranění nejen sebe, ale i ostatních. Za sundané předměty trenéři neručí.Trenéři neručí za cennosti, které si hráči donesou na trénink. Upozorňujeme, že v hale došlo v minulosti ke krádežím. K dispozici jsou skříňky zamknutelné po vhození vratné zálohy – 5Kč nebo 10Kč mince. Trenéři nabízí uschování klíčů po dobu tréninku.


Organizace tréninku
Hráči nechť jsou v hale (u vchodu do haly v případě zavřených dveří) alespoň 5 minut před začátkem tréninku, aby se stihli připravit, převléci, postavit mantinely, popřípadě individuálně rozcvičit.Převlékání probíhá v prostorech k tomu určených – v jedné ze dvou šaten pro hráče.Přítomnost rodičů v prostoru tělocvičny není možná. Předpokládá se samostatnost hráčů v úkonech souvisejících s tréninkem. Dostatek prostoru k vidění Vašich dětí ,,v akci“ je na turnajích, na které jsou všechny rodiče zváni.


Disciplína
Hráči, u nichž bude prokázáno provinění proti sportovním a morálním zásadám klubu (šikana), mohou být z týmu vyloučeni.

Zápisy ze schůzí

Organizační struktura T.J. Sokol Šestajovice

Orgány T.J. Sokol Šestajovice

Bližsí popis odpovědností jednotlivých orgánů lze nalézt ve stanovách ČOS. Jména v současnosti zvolených funkcionářů (tzv. činovníků) a kontaktů na ně lze nalézt na hlavní straně tohoto webu.

Organizační struktura

Zastřešující organizace

 • Česká obec sokolská, hlavní spolek, jehož pobočným spolkem je Tělocvičná jednota Sokol Šestajovice

 • Sokolská župa Barákova, organizační jednotka České obce sokolské, která je podle stanov spolku v hierarchii nadřazena Tělocvičné jednotě Sokol Šestajovice

 • Český florbal, spolek, kterého je Tělocvičná jednota Sokol Šestajovice členem

 • Česká unie sportu, spolek, jehož členem je Český florbal


Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

Název subjektu: T.J. Sokol Šestajovice Adresa sídla: Žižkova 142/1, 250 92 Šestajovice IČ: 02952173
E-mail: sestajovice.starosta@sokol.eu
Telefon: 602 114 389

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 • Ke zpracovávání osobních údajů výbor T.J. Sokol Šestajovice zmocnil všechny členy výboru a cvičitele a trenéry T.J. Sokol Šestajovice.

 • Zpracování osobních údajů v tělocvičných jednotách sdružených v České obci sokolské upravuje směrnice ČOS.

 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Doporučujeme prostudovat si často kladené dotazy k činnosti spolků, sportovních klubů a obdobných zájmových sdružení na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Máte následující práva

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.


Zpracovávané osobní údaje

Správce zpracovává tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení

 • Telefon a e-mail člena

 • Rodné číslo, datum narození a pohlaví

 • Členství v oddílech

 • Telefon a e-mail kontaktní osoby

 • Adresa bydliště, u cizince také místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství

 • Účetní doklady a stav úhrady příspěvků

 • Zdravotní omezení a úrazy

 • Datum přihlášení

 • Docházka na cvičební jednotky

 • Číslo průkazu člena ČOS

 • Členství v jiných T.J. Sokol

 • Fotografie, videa a zvukové záznamy

 • Datum ukončení členství


V případě členství v oddílu florbalu také:

 • Sportovní výsledky

 • Posudek o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu


Účel a doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za těmito účely:

 • §3e odst. 2 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu

 • Evidence pro potřeby T.J. Sokol Šestajovice, Sokolské župy Barákovy, České obce sokolské, Českého florbalu a České unie sportu

 • Úrazového pojištění

 • Informování zákonného zástupce v případě mimořádné události (např. zranění dítěte)

 • Účetnictví T.J. Sokol Šestajovice

 • Pro žádost o dotace Národní sportovní agentury

 • Marketing a propagace T.J. Sokol Šestajovice, Sokolské župy Barákovy a České obce sokolské na webech, sociálních sítích (např. Facebook, Instagram apod.), ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech


V případě členství v oddílu florbalu také:

 • Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb.

 • Smlouva o spolupráci s firmou Exesport s.r.o.


Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z členského vztahu v T.J. Sokol Šestajovice, tedy do zániku členství dle odst. 4.7 stanov České obce sokolské, v případě marketingových a propagačních materiálů (fotografie, videa, sportovní výsledky) po dobu 10 let od ukončení členství.


S kým osobní údaje sdílíme

Subdodavatelé

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) jsou osoby:

 • podílející se na dodání služeb a realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující daňovou evidenci a účetnictví,

 • zajišťující zdravotní a úrazové pojištění,

 • zajišťující služby provozování webových stránek,

 • zajišťující marketingové služby.


Subjekty, se kterými sdílíme osobní údaje

Název subjektuIČOAdresa
Sokolská župa Barákova61383724Zenklova 2/37, 180 00 Praha – Libeň
Česká obec sokolská00409537Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
Český florbal61387991Lomnického 1705/5, 14000 Praha 4
Výkonný výbor České unie sportu, z.s.00469548Zátopkova 100/2, 169 00 Břevnov
Pojišťovna VZP, a.s.27116913Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Národní sportovní agentura07460121nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 11800 Praha 1

Zpracovatelé osobních údajů

Pro zpracování některých osobních údajů Správce využívá služeb těchto zpracovatelů:

Příspěvky zdravotních pojišťoven na cvičení

Stvrzenku vám na požádání vydá hospodářka jednoty Radana Kolbabová, sestajovice.hospodar@sokol.eu.

Většina zdravotních pojišťoven přispívá nějakou částkou na organizované cvičení, plavání a podobné činnosti. Každá pojišťovna má pro tyto své aktivity jiný název a někdy také určité podmínky. Na internetových stránkách pojišťoven se lze dočíst podrobnosti ke všem programům, a proto jen krátce uvedu ty, které se mně zdají být nejbližší cvičení v Sokole:

Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá všem svým pojištěncům na „pravidelnou pohybovou aktivitu“ až 500 Kč ročně (nesmí se jednat o jednorázovou sportovní akci).

Pohybové aktivityPodmínky čerpání příspěvku na preventivní programy hrazené z fondu prevence 2020
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra přispívá seniorům (osobám, které dosáhnou v roce 2017 věku 65 let) až 200 Kč na „kolektivní skupinové cvičení“.

Programy podpory zdravého životního stylu - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna poskytuje příspěvek až 300 Kč na letní tábory pro děti od 6 do 16 let Kč. Příspěvek bude uznán jen v případě jeho trvání v délce minimálně 4 kalendářní dny a lze jej uplatnit na tábory pořádané v období letních prázdnin, od 1.7. 2017 do 31.8. 2017.

Preventivní programy ČPZP v roce 2020
Vojenská zdravotní pojišťovna poskytuje pojištěncům do 18 let příspěvek až 300 Kč na „organizovanou základní tělesnou výchovu“. Příspěvek do výše 500 Kč se poskytuje také na cvičení rodiče s dětmi do dovršení 6 let věku v „rámci odborně vedených kurzů pořádaných akreditovanými organizacemi“. Pojištěncům nad 18 let věku poskytuje pojišťovna na „léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci“ (např. „organizovaná základní tělesná výchova“) příspěvek do výše 300 Kč.

Výhody pro pojištěnce
Zdravotní pojišťovna zaměstnanců Škoda přispívá pojištěncům od 6 do 20 let a nad 65 let max. 300 Kč na „sportovní a pohybové aktivity“.

ZPŠkoda | www.zpskoda.cz
Revírní bratrská pokladna přispívá všem svým klientům na „nákup permanentky na pohybové aktivity“ příspěvkem ve výši 25 % z ceny permanentky, maximálně do 300 Kč.

Preventivní a bonusový program
Oborová pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví podobné výše uvedené programy nenabízí, resp. přispívá jejím klientům na prevenci pomocí jiných aktivit (přinejmenším jsem na jejich internetových stránkách ani přímým dotazem nic podobného nenalezl).

Provozní řád školní tělocvičny obce Šestajovice

Článek 1

Provozovatel: Obec Šestajovice, Husova 60, 250 92 Sestajovice, IČ 00240851.

Školní tělocvična obce Šestajovice slouží přednostně potřebám Základní školy Šestajovice, Mateřské školy Šestajovice, T.J. SOKOL Šestajovice a občanům obce Šestajovice, dále jiným osobám a organizacím.

Článek 2

Všichni uživatelé jsou povinni řídit se tímto provozní řádem a požárními poplachovými směrnicemi.

Článek 3

Vedoucí cvičení (učitel, trenér, cvičitel, vedoucí skupiny), dále každý vedoucí pořadatel podniku s přístupem veřejnosti, který přichází do tělocvičny, si při své první návštěvě pročte provozní řád a písemně potvrdí seznámení se s jeho obsahem. Seznam povede správce tělocvičny.

Článek 4

Všichni uživatelé ručí za všechny škody, které v průběhu užívání způsobili, mimo škod vzniklých běžným opotřebením.

Vedoucí cvičení jsou povinni každou škodu na zařízení tělocvičny ihned nahlásit správci nebo, není-li správce přítomen, zapíší závadu do knihy závad. Zápis bude obsahovat stručný popis Škody, bude opatřen datem, podpisem vedoucího cvičení a podpisem svědka.

Mimo škod vzniklých běžným opotřebením jsou uživatelé povinni každou škodu finančně hradit, eventuelně sami uvést nejpozději do 14 dnů do původního stavu.

Článek 5

Manipulace s vodou a plynem je povolena pouze správci, manipulace s elektrickým osvětlením je povolena pouze osobám k tomu určeným tzn. správci a cvičitelům.

Článek 6

Ve všech prostorách tělocvičny je přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a psychotropních látek.

Článek 7

Všichni vedoucí cvičebních hodin a pořadatelé akcí za přítomnosti veřejnosti jsou povinni řídit se pokyny správce.

Článek 8

Veškerá sportovní činnost se provozuje pouze na vlastní ploše tělocvičny. Pro všechny uživatele tělocvičny platí přísný zákaz sportování/cvičení v jiných prostorách, zejména v nářaďovně.

Článek 9

Jednotlivým cvičebním skupinám, družstvu nebo jednotlivcům může být vstup do tělocvičny umožněn jen v přítomnosti předem nahlášených odpovědných vedoucích nebo jejich zástupců, a to ve stanovené dny a hodiny.

Článek 10

Všichni vedoucí cvičebních hodin a pořadatelé jednotlivých sportovních akcí zodpovídají za dodržování úsporných energetických opatření.

Článek 11

Při vstupu do budovy tělocvičny se řídíme těmito zásadami:

cvičenci a sportovci vstupují do tělocvičny hlavním vchodem přes šatnu a tudy také tělocvičnu opouštějípřed vstupem do budovy je povinností každého očistit si obuv, v zimním období odstranit sníh z oděvu a botcvičenci a sportovci smí vstoupit do prostorů šatny a tělocvičny pouze za přítomnosti nahlášených odpovědných vedoucích cvičení, učitelů, cvičitelů nebo trenérů.na chodbách a šatnách tělocvičny je zakázáno uschovávat jízdní kola, kočárky ani jiné předmětydo budovy je zakázán vstup se žvýkačkouje zakázáno odhazovat odpadky mimo místa k tomu určenáje zakázáno přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa bez asistence vedoucího či správceje zakázána manipulace s ostrými předmětyje zakázán vstup podnapilým osobám a osobám pod vlivem jiných návykových látekje zakázán vstup se psy nebo jiným domácími zvířatyje zakázáno užívat tělocvičnu k jiným účelům než k tomu určeným
Článek 12

Při vstupu do šaten a sprch se řídíme těmito zásadami:

příchod do šaten musí probíhat spořádaně, pokud možno společně, podle rozvrhu schváleného vedením Zs, MŠ a TJ. SOKOL.čipy od tělocvičny má správce tělocvičny, vedení ZŠ a MS, členové T.J. SOKOL, kteří je obdrželi proti svému podpisu a nesou plnou zodpovědnost za jejich použití i případné zneužití. Ztrátu čipu každý z vlastníků neprodleně oznámí správci tělocvičnyvedoucí cvičení zodpovídají za uloženi obuvi v botnících, dále za uspořádané uložení oděvů svých cvičencůpoužívání sprch musí být zaměřeno na krátké nejnutnější osprchování s vyloučením svévolného plýtvání vodou nebo dokonce ničením zařízení sprchza vzniklé škody v šatnách a ve sprchách zodpovídají vedoucí cvičení
Článek 13

Při vstupu do tělocvičny se řídíme těmito zásadami:

vstup do tělocvičny je povolen pouze v cvičebním úboru, v čisté cvičební sálové obuvi, nikoli v té, ve které cvičenci vstupovali do šatnyvedoucí cvičení zodpovídají za přezutí každého jedince do odpovídající obuvi (nepoškozující a neznečišťující podlahu)bez přezutí nesmí vedoucí cvičení pustit nikoho do tělocvičnyv případě, že vedoucí cvičení zjistí, že přes veškeré nařízení je v tělocvičně někdo nepřezutý, vykáže ho ihned z tělocvičnynamátkovou kontrolu přezouvání provádí správce tělocvičny
Článek 14

Při používání nářadí z nářaďovny se řídíme těmito zásadami:

v případě použití nářadí nebo náčiní uloženého v nářaďovně musí být proveden transport bez poškození podlahynářadí nebo jiní zařízení se musí přenášet, dopravovat posunem je výslovně zakázánoza bezpečnou dopravu nářadí do tělocvičny a z tělocvičny nebo za vzniklou škodu v tělocvičné nebo nářaďovně zodpovídají vedoucí cvičenípo skončení cvičení bude nářadí a náčiní vráceno na původní místo
Článek 15

Při používání tělocvičny za účasti veřejnosti se řídí pořadatelé těmito zásadami:

při podnicích za účasti veřejnosti (tj. turnaje, soutěže, akademie, výstavy atp), zodpovídají za dodržování provozního řádu vedoucí těchto akcí v plném rozsahupořádající organizace zajišťuje pořadatelskou službuprostory tělocvičny včetně všech přilehlých prostor předá pořadatelům správce tělocvičnyv případě zjištění závad sepíše správce s pořadatelem krátký protokol
Článek 16

Přestupky při porušení zásad uvedených v Provozním řádu školní tělocvičny budou řešeny následovně: porušení zásad uvedených v provozním řádu bude mít za následek vydání zákazu porušiteli k užívání tělocvičny na dobu určitou, eventuelně na dobu trvalou. Rozhodnutí o zákazu používání tělocvičny provede Obecní úřad Šestajovice.

Článek 17

Úklid tělocvičny

zodpovídají cvičitelé: kontrola používaných prostor, WC a umyvadel (úklid odpadků po každém cvičení)zodpovídá správce tělocvičny: setření podlahy v tělocvičně, v nářaďovně (mininálně lx týdně), ve sprchách, na WC, v šatnách, na chodbách, desinfekce WC, umytí umyvadel a vynesení odpadků (minimálně lx denně). Úklid před hlavním vchodem a jeho okolí (dle potřeby s důrazem na bezpečnost v zimě).
V Šestajovicích dne 1.9.2015

Provozní řád veřejných dětských hřišť a pískovišť

1. Používání zařízení dětského hřiště a pískoviště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané, je zakázáno a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání.

2. V celém prostoru dětského hřiště a pískoviště je zakázáno:
kouřeníkonzumace alkoholu a užívání omamných látekmanipulace s otevřeným ohněmpřinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovatvstup se psy a jinými zvířatyjízda na kole přes pískoviště a další povrchy hřišť (trávníky, oblázkové apod.)vjezd motorovými vozidly s výjimkou obsluhypoškozovat zařízení a vybavení dětského hřiště a zeleň, pokud je součástí dětského hřištěznečišťovat dětské hřiště a zeleň, pokud je součástí dětského hřiště.
3. Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky a pískovištěm, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění, že je stavem dětského hřiště a pískovitě ohrožena bezpečnost dětí, nesmí dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo.

4. Vstup na dětské hřiště je zakázán:
pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý nebo na něm zjistíte závadupokud se v pískovišti nachází předměty, které by mohly ohrozit zdravív horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku; dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázatpokud jsou dětské hřiště a pískoviště, herní prvky a vybavení poškozeny či ve stavu, který brání jejich užívání, je případný vstup na vlastní nebezpečí uživatele.
5. Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba.

6. Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště a pískoviště a užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby.

7. Uživatelé dětského hřiště a pískoviště jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost.

8. Z užívání dětského hřiště a pískoviště jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny provozního řádu, ohrožují zdraví, bezpečnost, pořádek, čistotu, osoby podnapilé a pod vlivem omamných a návykových látek.

9. Za úmyslné poškození dětského hřiště a pískoviště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.

10. Provozovatel neručí na dětském hřišti a pískovišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

11. Zimní údržba chodníků a zpevněných ploch, které jsou součástí dětských hřišť není prováděna. Vstup v tomto období je na vlastní nebezpečí.

Obecní policie Šestajovice: tel. 725 378 590, 591

Provozovatel: Obecní úřad Šestajovice, Husova 60, Šestajovice